Algemene voorwaarden City Spa

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van en op alle overeenkomsten met City Spa B.V.
 2. Onder “aanbod” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: ieder aanbod van City Spa tot het aangaan van een overeenkomst.
 3. Onder “overeenkomst” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: iedere overeenkomst tussen City Spa en de gast ter zake het door City Spa verlenen van diensten aan de gast.
 4. Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die diensten van City Spa afneemt, dan wel met wie City Spa een overeenkomst aangaat of met wie City Spa in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst wordt aangeduid als “gast”.
 5. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e- mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 6. Afwijken van deze algemene voorwaarden is slechts schriftelijk mogelijk.
 7. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden van de gast wordt door City Spa uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 8. In geval van nietigheid of vernietiging door de gast van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van toepassing op de overeenkomst. City Spa en de gast zullen in overleg treden om een nietige of vernietigde bepaling van de algemene voorwaarden te vervangen door een bepaling die wel geldig c.q. niet-vernietigbaar is en die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.
 9. Voor zover deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn verklaard op een overeenkomst met de gast worden deze algemene voorwaarden geacht op alle volgende overeenkomsten tussen dezelfde partijen van toepassing te zijn, tenzij terzake de betreffende overeenkomst schriftelijk anders overeengekomen tussen deze partijen.
 10. Voor zover een overeenkomst afwijkt van één of meer bepalingen van de algemene voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de overeenkomst. De overige bepalingen van de algemene voorwaarden blijven in dat geval onverminderd op de overeenkomst van toepassing.
 11. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.

Artikel 2: Aanbod en prijzen

 1. Een aanbod is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvend en geldig gedurende de termijn vermeld in het aanbod. Vermeldt het aanbod geen termijn voor acceptatie, dan vervalt het aanbod in ieder geval veertien (14) dagen na de datum vermeld in het aanbod.
 2. Een door de gast binnen de geldigheidstermijn geaccepteerd aanbod kan door City Spa gedurende vijf (5) werkdagen na de datum van ontvangst van de acceptatie door City spa worden herroepen, zonder dat dit leidt tot enige verplichting van City Spa tot vergoeding van eventueel als gevolg daarvan door de gast geleden schade.
 3. Een door de gast gegeven opdracht kan door City Spa worden bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging. Indien de gast niet binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging hiertegen bezwaren heeft geuit, is de opdracht zoals omschreven in de opdrachtbevestiging aanvaard.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht City Spa niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 5. Indien het aanbod is gebaseerd op door de gast verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is City Spa gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen of tarieven aan te passen.
 6. Het aanbod, de offerte, prijzen en tarieven geldt/gelden niet automatisch voor nieuwe overeenkomsten.
 7. Een door City Spa aan de gast verstrekte prijslijst of ander overzicht waarop in algemene zin prijzen zijn vermeld, kan niet worden gekwalificeerd als een aanbod.
 8. Getoonde of verstrekte informatie en voorbeelden en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal of op de website van City Spa gelden slechts als indicatie. De gast kan aan deze informatie geen rechten ontlenen.
 9. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van een overeenkomst is de gast bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de gast niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aan City Spa heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, geldt de nieuwe prijs als bindend.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

 1. Indien de gast zonder daaraan voorafgaand aanbod aan City Spa een reservering doet, is City Spa eerst aan deze boeking of reservering gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de gast heeft bevestigd.
 2. City Spa is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de gast heeft bevestigd of zodra City Spa met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
 3. Met inachtneming van het overige in deze algemene voorwaarden, komt een overeenkomst slechts tot stand:
  • door acceptatie door de gast van een aanbod;
  • door schriftelijke opdrachtbevestiging van een door de gast mondeling of schriftelijk verstrekte opdracht anders dan op basis van een aanbod;
  • doordat City Spa feitelijk uitvoering geeft aan een opdracht van de gast.
 4. De overeenkomst komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie tussen City Spa en de gast die heeft plaatsgevonden voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst, hoezeer deze ook mogen afwijken van of in strijd zijn met de overeenkomst.
 5. Aanvullingen op of wijzigingen van deze algemene voorwaarden of een overeenkomst binden City Spa pas nadat deze schriftelijk aan de gast zijn bevestigd.
 6. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst gelden uitsluitend na schriftelijke aanvaarding hiervan door City Spa. City Spa is niet gehouden om wijzigingen van en/of aanvullingen op een overeenkomst te aanvaarden en is gerechtigd te eisen dat een afzonderlijke overeenkomst wordt aangegaan. City Spa is bevoegd eventuele kosten met betrekking tot de wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst aan de gast door te belasten.
 7. Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten of vertegenwoordigers van City Spa binden City Spa slechts tegenover de gast indien en voor zover deze toezeggingen en/of afspraken door City Spa schriftelijk zijn bekrachtigd of bevestigd aan de gast.
 8. City Spa kan te allen tijde en zonder opgave van redenen het sluiten van een overeenkomst weigeren.
 9. Ondanks dat een overeenkomst tot stand is gekomen, staat het City Spa vrij te allen tijde het verlenen van diensten te weigeren of op ieder moment te staken, indien de gast zich naar het oordeel van City Spa niet fatsoenlijk gedraagt en/of de gast de aanwijzingen van City Spa niet opvolgt. De gast kan in dat geval geen aanspraak maken op enige restitutie en blijft gebonden de overeengekomen betaling aan City Spa te voldoen.

Artikel 4: Annulering

 1. Annulering door de gast moet altijd schriftelijk geschieden.
 2. Indien de gast annuleert krijgt de gast altijd de gelegenheid om een nieuwe reservering te plaatsen. Indien de gast een bedrag vooraf heeft betaald aan City Spa zal City-Spa een voucher verstrekken waarmee de gast later een nieuwe reservering kan maken.
 3. Let op dat bij het niet komen opdagen voor een gereserveerde afspraak, er geen restitutie wordt verstrekt.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Indien de overeengekomen dienstverlening wordt vertraagd doordat: a. City Spa niet tijdig alle noodzakelijke gegevens en/of inlichtingen van de gast heeft ontvangen; b. City Spa niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de gast heeft ontvangen; c. er sprake is van overige vertragende omstandigheden die voor risico van de gast komen; heeft City Spa recht op een zodanige verlenging van overeengekomen uitvoerings- of leveringstermijn als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en mag zij de hiermee gemoeide kosten en schade bij de gast in rekening brengen.
 2. City Spa is niet verplicht enig goed van de gast in ontvangst of bewaring te nemen. Voor bewaring hiervan zijn lockers aanwezig in de kleedruimte die sluiten door middel van een sleutel. De gast is zelf verantwoordelijk voor de gebruikte locker en de bijbehorende sleutel.
 3. Alle onkosten die door City Spa in het kader van de uitvoering van een overeenkomst worden gemaakt op verzoek van de gast komen geheel voor rekening van de gast.
 4. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit naar het oordeel van City Spa vereist, heeft zij het recht overeengekomen werkzaamheden door derden te laten verrichten.

Artikel 6: Gedrag en Huisregels

 1. De gast zal zich tijdens zijn verblijf bij City Spa naar het oordeel van City Spa fatsoenlijk gedragen en te allen tijde de aanwijzingen van City Spa opvolgen. De gast accepteert dat rust en ontspanning kernwaarden van City Spa zijn en zal zijn gedrag daarop afstemmen. De gast zal zich tijdens zijn verblijf bij City Spa onthouden van (en zal ervoor zorgen dat andere personen in zijn gezelschap en/of behorende tot zijn gezelschap zich onthouden van):a. drugsgebruik;
  b. luidruchtig of anderszins storend gedrag;
  c. het meebrengen van elektronische apparatuur die steeds door het personeel van City Spa kan worden gecontroleerd en/of ingenomen;
  d. onzedelijke, onrechtmatige of strafbare gedragingen;
  e. het storen of hinderen van andere gasten en/of personeelsleden van City Spa;
  f. het maken van beeld- of geluidsopnames, mits akkoord van het personeel van City Spa;
  g. het hebben van lichamelijk contact met anderen;
  h. roken;
  i. het niet in acht nemen van algemeen aanvaarde hygiënenormen.
 2. De gast en alle personen waarvoor de gast wettelijk verantwoordelijk is, is/zijn verplicht zich te gedragen overeenkomstig de van tijd tot tijd geldende huisregels van City Spa. City Spa kan onder meer nadere eisen stellen met betrekking tot het uiterlijk, gedrag en de persoonlijke hygiëne van de gast. De gast dient bij overtreding van de huisregels of bij ander naar het oordeel van City Spa ongewenst gedrag, waaronder begrepen gedrag in strijd met lid 1 van dit artikel, op eerste verzoek van City Spa het pand te verlaten, waarbij de rekening per omgaande en volledig aan City Spa dient te worden voldaan.
 3. Huisdieren worden niet toegelaten tot het terrein en de gebouwen van City Spa.
 4. Kinderen vanaf 12 jaar dienen in het bezit te zijn van een zwemdiploma.
 5. Personen jonger dan 14 jaar worden alleen toegelaten met inachtneming van het bepaalde in lid 4 van dit artikel 6 en indien zij vergezeld zijn door een meerderjarige.
 6. In het pand van City Spa verloren, vergeten of achtergelaten voorwerpen c.q. zaken, die door de gast worden gevonden, moeten bij de receptie van City Spa worden ingeleverd. Indien deze voorwerpen c.q. zaken niet binnen 60 dagen na inlevering daarvan bij City Spa door de eigenaar zijn opgehaald, verkrijgt City Spa de eigendom daarvan en is City Spa gerechtigd daarover te beschikken op de wijze die zij geraden acht.
 7. City Spa is niet verplicht tot toezending van verloren, vergeten of achtergelaten voorwerpen c.q. zaken over te gaan.

Artikel 7: Verhuur

 1. Dit artikel 7 is van toepassing op iedere tussen City Spa en de gast gesloten overeenkomst betreffende de verhuur van zaken (het “gehuurde”) aan de gast gedurende een bepaalde periode, waaronder begrepen maar niet beperkt tot badjassen en handdoeken.
 2. City Spa is gerechtigd een waarborgsom, die is inbegrepen in de prijs, vast te stellen die de gast vóór ingang van de huurperiode aan City Spa moet voldoen.
 3. De gast is verplicht het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat te houden en is aansprakelijk voor alle tijdens de huurperiode ontstane schade evenals voor verlies en diefstal. Schade, verlies en/of diefstal moet direct na ontstaan of constatering aan City Spa worden gemeld.
 4. Na afloop van de huurperiode moet de gast het gehuurde aan City Spa teruggeven in de staat waarin het zich bij ontvangst bevond.
 5. Eventuele kosten in verband met tenietgaan of vermissing van het gehuurde evenals noodzakelijke kosten voor reparatie, komen voor rekening van de gast.
 6. Indien de gast het gehuurde  – om welke reden dan ook – niet tijdig retourneert aan City Spa, is de gast verplicht de nieuwwaarde van het gehuurde aan City Spa te vergoeden.
 7. City Spa mag alle voor rekening van de gast komende kosten en schade verrekenen met de van de gast ontvangen waarborgsom, onverminderd de overige rechten van City Spa.

Artikel 8: Betaling

 1. City Spa mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de gast verlangen en zolang de gast daarmee in dat geval in gebreke is, is City Spa bevoegd haar leveringsplicht op te schorten.
 2. De gast moet bij zijn vertrek, of zoveel eerder als City Spa verlangt, contant betalen voor de geleverde prestatie en/of diensten.
 3. Indien in afwijking van het vorige lid een betaaltermijn wordt overeengekomen en niet binnen de toepasselijke betalingstermijn (welke bij gebreke van een andersluidende afspraak 7 dagen bedraagt) volledig is betaald, is de gast aan City Spa de wettelijke handelsrente verhoogd met 2% verschuldigd. Bij de berekening van de verschuldigde rente wordt een gedeelte van een maand voor een hele maand gerekend.
 4. Indien na aanmaning door City Spa betaling uitblijft, zal City Spa bovendien aan de gast buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen. Inzake deze buitengerechtelijke kosten maakt City Spa aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen veertien dagen gerekend vanaf de dag gelegen na de dag van aanmaning door de gast wordt voldaan.
 5. Door de gast gedane betalingen strekken respectievelijk ter afdoening van verschuldigde kosten, rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de gast bij de betaling vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek, korting of verrekening te geschieden ten kantore van City Spa of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een rekeningnummer van City Spa, zoals dat op de factuur is aangegeven, dan wel door City Spa nader wordt aangewezen.
 6. Indien de gast met de betaling jegens City Spa in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen City Spa en de gast lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl – indien anders was overeengekomen – over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.
 7. Mochten vóór of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst naar het oordeel van City Spa gronden aanwezig zijn om te twijfelen aan tijdige betaling door de gast, dan heeft City Spa het recht niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op haar verlangen en tot haar genoegen door de gast zekerheid is gesteld voor al hetgeen de gast aan City Spa verschuldigd is of zal worden. In dit laatste geval kan City Spa op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van de prijs van de reeds geleverde diensten en stopzetting van eventuele verdere leveringen van diensten, eveneens zekerheidstelling verlangen in de tijd, gelegen tussen levering en betaling.
 8. De gast is jegens City Spa gehouden tot de onder lid 7 van dit artikel 8 bedoelde zekerheidstelling voor al hetgeen hij jegens City Spa verschuldigd is of zal worden, ook indien City Spa niet is overgegaan tot opschorting of stopzetting van haar leveringsprestaties, en zolang de gast daarmee in dat geval in gebreke is, is City Spa bevoegd haar leveringsplicht op te schorten. De kosten van rechtsgeleerde bijstand, betekeningskosten en dergelijke aan de zijde van City Spa gevallen, komen steeds voor rekening van de gast.
 9. Alle vorderingen van City Spa op de gast zijn onmiddellijk opeisbaar in de navolgende gevallen:
  a. indien na het sluiten van de overeenkomst aan City Spa omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de gast niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zulks geheel ter beoordeling van City Spa;
  b. indien City Spa de gast gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming als bedoeld in de leden 7 en 8 van dit artikel 8 en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
  c. in geval van het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van de gast of het op de gast van toepassing worden van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) of ingeval van zijn overlijden.
 10. Slechts bepaalde door City Spa aan te wijzen diensten die in abonnementsvorm door City Spa worden aangeboden kunnen in termijnen worden betaald tegen betaling van door City Spa vast te stellen administratiekosten.
 11. De gast ontvangt enkel bij een ernstige en langdurige ziekte de mogelijkheid om het abonnement te bevriezen. Dit is enkel mogelijk met een schriftelijk verzoek inclusief een officiële doktersverklaring ter attentie van de directie van City Spa. Over de uitkomst kan niet worden gecorrespondeerd

Artikel 9: Klachten

De gast is verplicht klachten over de geleverde prestatie en/of diensten direct na constatering aan City Spa te melden, zodat City Spa in staat wordt gesteld de klachten te verhelpen. Klachten moeten vervolgens binnen 24 uur na constatering schriftelijk door de gast aan City Spa bevestigd worden, op straffe van verval van alle rechten van de gast jegens City Spa.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. City Spa is aansprakelijk voor schade die de gast lijdt en die het gevolg is van een aan City Spa toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen City Spa verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn – gegeven de aard van de onderneming van City Spa en de markt waarin zij opereert – en slechts tot het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.
 2. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
  a. vermogensschade, zoals – doch niet beperkt tot – bedrijfsschade, gevolgschade, vertragingsschade, gederfde winst, indirecte schade;
  b. schade ontstaan door handelen of nalaten van de gast en/of derden in strijd met door City Spa verstrekte instructies c.q. in strijd met de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden;
  c. schade als direct gevolg van door of namens de gast aan City Spa verstrekte onjuiste, onvolledige en/of ondeugdelijke informatie.
 3. En/Of/Indien:
  a. het voor City Spa ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 van dit artikel 10 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen;
  b. de verzekeraar niet tot uitkering van de betreffende schade overgaat;
  c. de betreffende schade niet door de verzekering is gedekt,
 4. is de vergoeding van de schade beperkt tot driemaal het bedrag dat door City Spa voor de onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) met de gast is overeengekomen met een maximum van € 1.000,00 (zegge: duizend euro).
 5. De gast vrijwaart City Spa van alle aanspraken wegens schade opgetreden door of in verband met door City Spa verrichte diensten.
 6. City Spa is niet aansprakelijk voor door de gast en/of een derde geleden schade die is ontstaan:
  a. aan of met voertuigen van de gast en/of derden die zich op het terrein van City Spa bevinden;
  b. als gevolg van verlies, vermissing, diefstal of beschadiging van of aan eigendommen van de gast en/of derden; tenzij de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van City Spa en/of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 11: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst die niet aan City Spa kan worden toegerekend.
 2. Onder overmacht als bedoeld in lid 1 van dit artikel 11 wordt in ieder geval – derhalve niet uitsluitend – begrepen een tekortkoming als gevolg van
  a. problemen bij en/of ernstige verstoringen van het productieproces bij toeleveranciers, waaronder nutsbedrijven,
  b. bedrijfsstoringen en/of computerstoringen, (
  c. het niet leveren van noodzakelijke materialen en/of diensten door derden,
  d. opzet of grove schuld van hulppersonen,
  e. werkstaking,
  f. bovenmatig ziekteverzuim van het personeel,
  g. brand,
  h. bijzondere weersomstandigheden (zoals overstromingen),
  i. overheidsmaatregelen (zowel op nationaal als op internationaal niveau), waaronder in- en uitvoerverboden en in- en uitvoer belemmeringen,
  j. oorlog, mobilisatie, onlusten, oproer, staat van beleg,
  k. sabotage,
  l. verkeersstremmingen,
  m. machinebreuk en/of
  n. transport vertraging.
 3. In geval van overmacht heeft City Spa de keuze hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de overmachtsituatie heeft opgehouden te bestaan, hetzij de overeenkomst, al dan niet na aanvankelijk voor opschorting te hebben gekozen, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De gast heeft in beide gevallen geen recht op enige schadevergoeding. Indien de periode waarin door de overmacht nakoming van de verplichtingen door City Spa onmogelijk is langer duurt dan dertig (30) dagen, is ook de gast bevoegd de overeenkomst gedeeltelijk (voor de toekomst) te ontbinden, met dien verstande dat City Spa conform lid 4 van dit artikel 11 gerechtigd is voor de reeds verrichte levering van diensten een factuur te sturen. Bij gedeeltelijke ontbinding bestaat geen verplichting tot vergoeding van de (eventuele) schade.
 4. Indien City Spa bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is de gast gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12: Ontbinding

 1. In geval de gast een of meerdere van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of deels niet nakomt, heeft City Spa het recht de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de gast en/of haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten, zonder dat City Spa tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd eventuele aan City Spa toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding. Alle vorderingen die City Spa in deze gevallen op de gast mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
 2. In geval van faillissement of surseance van betaling (ten aanzien) van de gast of het op de gast van toepassing worden van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP), ingeval van ondercuratelestelling of onderbewindstelling van de gast dan wel het anderszins verliezen van het beheer over het vermogen door de gast of ingeval van zijn overlijden, dan wel indien op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de gast beslag wordt gelegd of als de gast niet langer moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen, is de gast van rechtswege in verzuim en heeft City Spa het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig door middel van een schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat City Spa tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd haar verdere rechten, waaronder begrepen het recht van City Spa op volledige schadevergoeding.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Indien City Spa persoonsgegevens (zoals bedoeld in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de “AVG”)) verwerkt of laat verwerken, dan zal City Spa met betrekking tot de verwerking van deze gegevens voldoen aan de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de AVG. City Spa wordt in dat geval aangemerkt als verwerking verantwoordelijke zoals bedoeld in de AVG.
 2. City Spa zal de persoonsgegevens niet voor een ander doel gebruiken dan de uitvoering van de overeenkomst en zal niet meer persoonsgegevens verwerken dan daarvoor strikt noodzakelijk is. City Spa treft passende technische en organisatorische maatregelen zoals bedoeld in de AVG.
 3. City Spa zal, anders dan ter uitvoering van de overeenkomst, de betreffende persoonsgegevens niet delen met derden of derden toegang geven (actief dan wel passief) tot deze persoonsgegevens en City Spa zal, anders dan ter uitvoering van de overeenkomst, geen derde partijen betrekken bij de verwerking van de persoonsgegevens zonder schriftelijke toestemming van de gast. De gegevens zullen niet worden verwerkt buiten de Europese Unie.
 4. City Spa vervult haar eigen verplichtingen en verleent bijstand aan de gast om aan zijn verplichtingen te voldoen voortvloeiend uit de AVG. Daaronder vallen in ieder geval ook de rechten van de gast (een betrokkene zoals bedoeld in de AVG), waaronder maar niet beperkt tot het recht op inzage en het recht op gegevens wissing.
 5. Een mogelijke inbreuk op de verplichtingen uit dit artikel 14 en de AVG zal onmiddellijk door City Spa aan de gast worden gemeld. City Spa zal een verwerking register bijhouden waarin alle mogelijke inbreuken worden bijgehouden.
 6. Bij beëindiging van de overeenkomst zal City Spa de persoonsgegevens zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel 14 naar de keuze van de gast in het geheel of gedeeltelijk aan hem terugbezorgen dan wel wissen.

14. Klachten

City Spa B.V. hoort het graag indien u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

15. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving, is de besloten vennootschap City Spa B.V.